Analiza SWOT

AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ

Puncte tari

 • Specificul comunei este cel agricol având condiţii climatice favorabile;
 • Existenţa condiţiilor şi tradiţiei pentru dezvoltarea activităţii zootehnice în comună;
 • Forţă de muncă calificată în agricultură;
 • Teren arabil în suprafaţă totală de 3014 ha;
 • Zonă prielnică pentru dezvoltarea grâului, porumbului şi floarea soarelui;
 • Fondul funciar al comunei Rîmnicelu este împărţit în: teren arabil 3014 ha, păşune 501 ha, vii şi livezi 56 ha şi teren neproducti 54 ha;
 • Efectivul de animale se prezintă astfel: 890 de capete de bovine, 1866 de capete de ovine, 258 de capete de caprine, 321 de capete de cabaline, 1507 de capete de porcine, 15688 de pasări şi 92 de familii de albine;
 • Pomicultura este cea mai bine reprezentată prin 5 ha de pruni;
 • Cultivarea viţei de vie pe face pe o suprafaţă de 65 ha;
 • Cea mai mare suprafaţă cultivată din ţară de ceapă şi usturoi pe 60 ha, respectiv 30 ha;
 • Prezenţa fondurilor europene ce pot fi absorbite în vederea impulsionării afacerilor în agricultură.


Puncte slabe

 • În sectoarele din agricultură utilarea tehnică este precară;
 • Sistemul de colectare, prelucrare şi valorificare superioară a produselor specifice se face în cantităţi mici;
 • Fondurile financiare insuficiente pentru modernizarea şi popularea infrastructurii zootehnice;
 • Serviciile de consultanţă se confruntă cu numărul scăzut de specialişti;
 • Proprietari de teren agricol cu parcele mici, de câteva ha, sunt în număr foarte mare;
 • Centre de însămânţare artificială sunt inexistente;
 • Temerile producatorilor în ceea ce priveşte piaţa de desfacere a produselor agro-alimentare din gospodărie;
 • Utilaje agricole insuficiente pentru efectuarea la timp a lucrărilor agricole;
 • Îmbătrânirea forţei de muncă în agricultură;
 • Pensii mici pentru agricultori;
 • Lipsa resurselor materiale care să faciliteze angajarea specialiştilor în agricultură în domeniul rural în stadiul actual (slaba eficienţă economică a exploatărilor agricole nu permite angajarea în totalitate a specialiştilor existenţi).


Oportunităţi

 • Obţinerea produselor ecologice, ce pot fi exportate în condiţii deosebit de avantajoase;
 • Facilităţi legislative privind arendarea suprafeţelor agricole;
 • Posibilitatea înfiinţării unor ferme zootehnice;
 • Existenţa unor asociaţii profesionale şi a unor organisme de sprijin a producătorilor;
 • Accesarea fondurilor europene pentru finanţarea agriculturii;
 • Existenţa cadrului legislativ pentru întemeierea şi dezvoltarea exploatărilor agricole;


Ameninţări

 • Numărul de concurenţi în creştere pentru produsele agroalimentare de pe piaţa Uniunii Europene;
 • Absenţa unui cadru legal pentru protejarea producţiei agricole interne;
 • Cadrul legislativ instabil;
 • Slaba informare a producătorilor agricoli cu privire la normele europene;
 • Resurse financiare reduse pentru finanţarea şi co-finanţarea proiectelor prin Fonduri Structurale, Fonduri de Coeziune, FEADR si FEP;
 • Cunoştinte sumare legate de elaborarea şi implementarea proiectelor finanţate din Fonduri Structurale, Fonduri de Coeziune, FEADR şi FEP;
 • Eroziunea şi degradarea calităţii solurilor ce pot conduce la scăderea randamentului în agricultură;
 • Frecvenţa ridicată a perioadelor secetoase în agricultură, cât şi riscul sporit de inundaţii;
 • Parcul de utilaje agricole mic determină imposibilitatea încadrării în perioadele optime de executare a lucrărilor;
 • Capacităţile reduse de prelucrare a producţiei vegetale ce pot determina pierderi în perioadele de vârf de producţie.


INFRASTRUCTURĂ ŞI MEDIU
Puncte tari

 • Localităţi aparţinătoare: Rîmnicelu (resedinţă administrativă), Ştiubei, Colibaşi, Fotin; 
 • Oraşe importante apropiate: Râmnicu Sărat, Buzău şi Focşani;
 • Racordearea a 70% din locuinţe la sistemul centralizat de apă;
 • Reţea de electricitate la 98% din locuitorii comunei;
 • Reţea de iluminat public la toate gospodăriile comunei; 
 • Reţea de telefonie fixă şi mobilă şi reţea de internet pe suprafaţa comunei;
 • Existenţa unui dispensar uman, a unui cabinet individual şi a unui cabinet veterinar.


Puncte slabe

 • Nu există reţea de alimentare cu gaze în comună;
 • Nu există serviciu propriu de salubritate fiind în curs de realizare;
 • Inexistenţa sistemului de canalizare, a staţiei de epurare şi tratare a apelor uzate;
 • Dotarea necorespunzătoare cu echipamente;
 • Agenţii economici nu prea sunt interesaţi pentru protejarea mediului;
 • Deversări necontrolate şi inexistenţa sistemului de canalizare conduc la poluarea apelor de suprafaţă şi subterane;
 • Neexecutarea de lucrări de stabilizare în zonele ce prezintă pericole de inundaţie şi alunecări de teren;
 • Educaţia ecologică superficială;
 • Colectarea neselecţionată a deşeurilor, în vederea reciclării, refolosirii, recuperării sau valorificării lor.


Oportunităţi

 • Modernizarea drumurilor comunale;
 • Realizarea de alei pietonale în localitatea Rîmnicelu;
 • Modernizarea sistemului rutier;
 • Construirea unui pod peste râul Râmnicu Sărat;
 • Realizarea reţelei de distribuţie de gaz metan pe o distanţa de 7,8 km;
 • Realizarea şi extinderea reţelei de alimentare cu apă în sistem centralizat;
 • Construirea reţelei de canalizare în localitatea Rîmnicelu;
 • Realizarea staţiei de epurare şi tratare a apelor reziduale;
 • Dotarea cu o maşină de colectare şi transportul pubelelor;
 • Organizarea sistemului de colectare selective, a spaţiului de depozitare temporară , transportul şi dotarea cu echipamente de managementul deşeurilor;
 • Închiderea platformei de gunoi ;
 • Lucrări de regularizare a râului Râmnicu Sărat;
 • Lucrările de cadastru imobiliar intravilan şi extravilan şi reactualizare PUG;
 • Montarea a două posturi de transformare în zonele de extindere a localităţii Rîmnicelu;
 • Extinderea reţelei de iluminat public în zonele de extindere a localităţii Rîmnicelu;
 • Construirea unui punct de comandă în caz de situaţii de urgenţă în comună;
 • Extinderea şi masardarea sediului primăriei;
 • Informatizarea administraţiei publice locale;
 • Cursuri de perfecţionare pentru angajaţii Primăriei;
 • Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale;
 • Modernizarea şi dotare corespunzătoare a dispensarului uman din localitatea Rîmnicelu;
 • Mărirea suportului financiar acordat de Uniunea Europeană prin Fonduri Structurale pentru finanţarea proiectelor de infrastructură şi mediu;
 • Posibilitatea accesării unor programe de finanţare comunitare ale Uniunii Europene pentru sprijinirea dezvoltării infrastructurii în mediul rural, în special FEADR.


Ameninţări

 • Resurse financiare insuficiente pentru finanţarea şi co-finanţarea proiectelor finanţate prin fonduri europene;
 • Cunoştinţe sumare legate de elaborarea şi implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene;
 • Informaţii sumare legate de normele europene de mediu în rândul IMM;
 • Cunoştinţe insuficiente legate de elaborarea şi implementarea proiectelor finanţate din Fonduri Structurale, Fonduri de Coeziune, FEADR si FEP, pentru proiecte de infrastructură şi mediu;
 • Indiferenţa faţă de protecţia mediului.


ECONOMIC
Puncte tari

 • Materii prime existente pentru industria alimentară: grâu, porumb şi floarea soarelui, orzoaică şi rapiţă;
 • Obţinerea produselor ecologice prin existenţa potenţialului;
 • Productivitate bună a terenurilor agricole;
 • Întreprinzători locali desfăşoară activităţi în domenii diverse, cum ar fi confecţii, agricol, zootehnic, cât şi în comerţ;
 • Susţinerea serviciului centrului de consultanţă în comună;
 • Preocuparea pentru introducerea tehnologiilor noi şi pentru activitatea de cercetare-dezvoltare.


Puncte slabe

 • Resurse financiare la nivel local insuficiente pentru susţinerea/promovarea unor investiţii;
 • Folosirea unor tehnologii vechi, cu productivitate şi eficienţă economică scazută;
 • Infrastructura deficitară de asistenţă pentru afaceri;
 • Absenţa implementării sistemului de calitate în cadrul proceselor de producţie şi a produselor;
 • Lipsa canalelor de colectare a produselor agricole;
 • Informarea succintă cu privire la normele europene.


Oportunităţi

 • Sprijinirea agenţilor economici din comună în direcţia accesării fondurilor europene utilizate pentru dezvoltarea capacităţilor de producţie a acestora;
 • Sprijinirea producătorilor agricoli din localitate pentru accesarea fondurilor structurale, precum şi a subvenţiilor ce se acordă în temeiul actelor normative;
 • Cartografierea parcelelor de terenuri agricole, identificarea acestora în teren în vederea completării titlurilor de propietate emise până în prezent fără evidenţierea parcelelor;
 • Sprijinirea crescătorilor de animale, prin asocierea de profil, înfiinţată la nivelul comunei, pentru executarea lucrărilor de ameliorare şi îmbunătăţirii păşunii comunale, precum şi pentru accesarea subvenţilor ce se vor acorda în continuare.


Ameninţări

 • Legislaţia în continuă schimbare;
 • Oferte de creditare greu accesibile (garanţii mari);
 • Datorită infrastructurii sociale neadecvate, raportate la potenţialul comunei investitorii au un interes scăzut pentru începerea afacerilor în comună;
 • Nivelul scazut al taxelor şi impozitelor locale;
 • Rata ridicată a dobânzii la credite;
 • Creşterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pieţei muncii, economiei locale şi asistenţei sociale în perspectivă;
 • Receptivitate şi flexibilitate scazută a populaţiei locale la cerinţele noi ale pieţei care determină în timp decalaje economice mari;
 • Numărul în scădere a populaţiei active.


TURISM
Puncte tari

 • În comună există ca punct de atracţie, balta „Crângu Ursului"; 
 • Existenţa în comună a două case agroturistice „Casa Stan" şi „Casa Mănăilă";
 • Existenţa a două baze sportive;
 • Existenţa în comună a trei biserici creştine care deţin obiective culturale religioase cu potenţial turistic;
 • Capacitate de dezvoltare a agroturismului.


Puncte slabe

 • Resurse financiare insuficiente pentru investiţiile autohtone;
 • Serviciile din domeniul turistic oferite sunt la o calitate scazută;
 • Preocuparea populaţiei şi a autorităţilor locale pentru conservarea mediului nu este la nivel ridicat;
 • Promovarea insuficientă a comunei pentru creşterea numărului de turişti pe teritoriul acesteia.


Oportunităţi

 • Construcţia unui complex turistic şi de agrement în comună;
 • Construcţie catedrală creştină ortodoxă în localitatea Rîmnicelu;
 • Încurajarea unor noi forme de turism (religios, rural, ecologic);
 • Îmbunătăţirea condiţiilor infrastructurii fizice şi de utilităţi;
 • Accesarea programelor de finanţare ale Uniunii Europene.


Ameninţări

 • Reacţia redusă a mediului local la schimbările şi provocările zilelor noastre, conducând la scăderea competitivităţii teritoriului comunei, în favoarea altor teritorii, considerate mai interesante de către turisti şi investitorii în turism;
 • Promovarea insuficientă a zonei pentru atragerea turiştilor;
 • Migrarea turistică către alte regiuni.


SOCIO- CULTURĂ ŞI SPORT
Puncte tari

 • Existenţa în comună a cinci şcoli şi a cinci gradiniţe;
 • Management şcolar adecvat în unităţile de învăţământ public
 • Existenta în comună a două camine culturale.


Puncte slabe

 • Populaţia şcolarizată în învăţământul primar şi învăţământul gimnazial în scădere datorită micşorării populaţiei;
 • Gradul de acoperire relativ ridicat a posturilor didactice din şcoli cu cadre suplinitoare;
 • Procentajul relativ ridicat de elevi şcolarizaţi în învăţământul cu clase
 • simultane.


Oportunităţi

 • Reabilirarea şi modernizarea şcolilor din comună;
 • Construire grădiniţă în localitatea Rîmnicelu;
 • Dotare cu mobilier a unităţilor de învăţământ;
 • Amenajarea bazei sportive în comună;
 • Construirea unei săli de sport în localitatea Rîmnicelu;
 • Amenajarea unui spaţiu de joacă pentru copiii comunei;
 • Modernizarea căminelor culturale din localităţile Rîmnicelu şi Ştiubei.


Ameninţări

 • Reducerea populaţiei şcolare datorată declinului natalităţii;
 • Tendinţa de reducere a exigenţei în procesul de evaluare didactică;
 • Buget încă insuficient alocat învăţământului public generând fenomene de dotare materială la limita necesarului unităţilor sau recurgerea la finanţare paralelă prin aportul familiilor.


RESURSE UMANE- PIAŢA MUNCII
Puncte tari

 • Populaţia comunei Rîmnicelu în număr de 4464 persoane;
 • Populaţia aptă de muncă 3336 de persoane;
 • Autorităţile publice locale dotate cu reţea de calculatoare, internet şi servicii gestionate cu sistem IT;
 • Ospitalitatea recunoscută a locuitorilor;
 • Rata infracţionalităţii extrem de redusă.


Puncte slabe

 • Capacitatea financiară relativ scazută a locuitorilor zonei;
 • Adaptarea mai lentă a populaţiei rurale mature şi vârstnice la schimbările şi provocările lumii actuale, în general, şi la fenomenul mobilităţii şi reconversiei profesionale, în special;
 • Migrarea persoanelor tinere spre mediul urban şi străinătate, mai cu seamă a celor cu pregătire profesională înaltă.


Oportunităţi

 • Construire unui complex social cu centru de zi;
 • Sprijinirea financiară a şcolarilor care doresc obţinerea unei burse de studiu;
 • Exemple de succes ale unor localnici cu iniţiativă;
 • Existenţa Strategiei Naţionale Antisărăcie;
 • Grad relativ redus de inadaptare socială a locuitorilor comunei;
 • Posibilitatea accesării unor programe de finanţare guvernamentale pentru reconversie profesională şi crearea de noi locuri de muncă pentru şomeri;
 • Grad redus de ocupare profesională, deci potenţial important al forţei de muncă locale, la salarii competitive la nivel regional (faţă de polii de creştere);
 • Fondurile comunitare puse la dispoziţie după ianuarie 2007 în domeniul social;
 • Implicarea autorităţilor locale în problemele comunităţii.


Ameninţări

 • Ieşirea persoanelor calificate din viaţa activă, ceea ce duce la micşorarea numărului acestora;
 • Creşterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pieţei muncii, economiei locale şi asistenţei sociale în perspectivă;
 • Majorarea numărului şomerilor în rândul tinerilor absolvenţi;
 • Estomparea tradiţiilor locale, o dată cu trecerea timpului.

 

Înapoi