Cadrul fizico-geografic

Clima
Clima este continentală cu veri foarte calde şi uscate, ploi nu prea abundente ce cad adeseori ca averse, ierni reci, uneori cu viscole puternice, cu frecvente perioade de încălzire care provoacă discontinuităţi repetate în stratul de zăpadă.
Temperatura medie anuală variază între de 9°C şi 10°C, în sezonul rece fiind de -2°C şi -3°C, iar în sezonul cald variază între 21 - 23 oC.
În partea centrală a Câmpiei Râmnicului, minima absolută s-a înregistrat la 11 ianuarie 1941 şi anume -26.2 oC iar maxima la 20 iulie 1987 înregistrându-se 41.0 oC, sub influenţa unei invazii de aer cald tropical.
Precipitaţiile zonei sunt influenţate de factorii locali dar şi de prezenţa unor invazii de aer continental sau tropical. În aceste condiţii precipitaţiile înregistrează valorile în jurul de 450 mm, iar majoritatea precipitaţilor cad în sezonul cald, fiind peste 60%.
Vânturile, care accentuează răcirea iarna şi amplifică încălzirea vara, bat din direcţia N şi NE, determinate de prezenta Anticiclonului Siberian (Dorsala Voiekov).
Vânturile au viteze şi frecvenţe mai mari în această zonă de campie fiind expusi circulaţiei foehnale, cu un maxim în februarie-martie şi minim în septembrie.

Apa
Teritoriul comunei se încadrează în bazinul hidrografic al râului Râmnicu Sărat, fiind afluent al răului Siret.
Râul Râmnicu Sărat izvorăşte de sub vârful Furu din Munţii Vrancei. În zona de izvorâre primeşte trei mici cursuri de apă: Măluşel, Martin şi Curcubata care se unesc la poalele muntelui. În continuare în zona confluenţei cu alte cursuri de apă: Furul, Sărăţelul, Rîmnicelul, Moldoveanul şi Săritoarea, toate afluenţi de stânga, s-a format o depresiune erozivă numită "Între Râmnice".Solul
În zona Rîmnicelu solul care predomină este cernoziomul, care favorizează culturile agricole.

Flora şi fauna
Vegetaţia iniţială este cea de câmpie, unde se găsesc următoarele plante: traista ciobanului, părul ursului, coada calului, coada şoricelului, ciuboţica cucului, piciorul cocoşului, sulfina, sânzeana, cimbrişorul, lumânărica, etc.
Fauna comunei este reprezentată de diferite specii de păsări cântătoare printre care ciocârlia, privighetoarea şi mierla, dar şi de păsări răpitoare (eretele, bufniţa). Tot aici se mai întâlnesc şi mamifere precum popândăul, hârciogul şi cârtiţa.

Resurse
Resursele pe care se bazează potenţialul economic al comunei sunt numai resurse proprii (terenuri arabile, păşuni, fâneţe, păduri, produse animaliere şi vegetale).

Înapoi