Planuri de dezvoltare

1. Modernizarea drumurilor comunale
2. Realizarea de alei pietonale în localitatea Rîmnicelu
3. Modernizarea sistemului rutier
4. Construirea unui pod peste râul Râmnicu Sărat
5. Realizarea şi extinderea reţelei de apă în sistem centralizat
6. Construirea reţelei de canalizare în localitatea Rîmnicelu
7. Realizarea staţiei de epurare şi tratare a apelor reziduale
8. Realizarea reţelei de distribuţie de gaz metan pe o distanţă de 7,8 KM
9. Modernizarea căminelor culturale din localităţile Rîmnicelu şi Ştiubei
10. Reabilitarea şi modernizarea şcolilor din zona
11. Construire grădiniţă în localitatea Rîmnicelu
12. Dotare cu mobilier a unităţilor de învăţământ
13. Amenajarea bazei sportive în comună
14. Construirea unei săli de sport în localitatea Rîmnicelu
15. Lucrări de regularizare a râului Râmnicu Sărat
16. Organizarea sistemului de colectare selective, a spaţiului de depozitare temporară, transportul şi dotarea cu echipamente de managementul deşeurilor
17. Închiderea platformei de gunoi
18. Modernizarea şi dotare corespunzătoare a dispensarului uman din localitatea Rîmnicelu
19. Lucrările de cadastru imobiliar intravilan şi extravilan şi reactualizare PUG
20. Montarea a două posturi de transformare în zonele de extindere a localităţii Rîmnicelu
21. Extinderea reţelei de iluminat public în zonele de extindere a localităţii Rîmnicelu
22. Construirea unui punct de comandă în caz de situaţii de urgenţa în comună
23. Extinderea şi mansardarea sediului primăriei
24. Informatizarea administraţiei publice locale
25. Dotarea cu o maşina de colectare şi transportul pubelelor
26. Construirea unui complex social cu centru de zi
27. Amenajarea unui spaţiu de joacă pentru copiii comunei
28. Construcţia unui complex turistic şi de agrement în comună
29. Contrucţie Catedrală Creştina Ortodoxă în localitatea Rîmnicelu
30. Cursuri de perfecţionare pentru angajaţii primăriei
31. Sprijinirea financiară a şcolarilor care doresc obţinerea unei burse de studiu
32. Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale

Înapoi